Website Banner
                                                                
     
     
     
  บริการขึ้นทะเบียน
ต่ออายุ วีซ่า
รับเหมาแรงงาน
ต่างด้าว พม่า
ลาว กัมพูชา

 

   
     
 
 
   

   
     
     
     
     
     
 
           บริการของเรา
 
 
 
   
 
  สโลแกนของบริษัท....
             “สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย โปรดวางใจให้เราบริการ”
 
  งานของเราบริการเป็นตัวแทนนายจ้าง ยื่นเอกสาร แรงงานต่างด้าว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
       1. เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ฟรี
     2. บริการพิสูจน์สัญชาติ/ทำพาสปอร์ต แรงงาน พม่า กัมพูชา ลาว การทำพาสปอร์ตทั่วประเทศไทย
     3. บริการขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา
     4. บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)เพื่อมาทำงานยังสถาน 
         ประกอบการในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
     5. บริการรับเหมาแรงงานต่างด้าว (Out Source) ให้แก่โรงงานและบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ
     6. บริการเป็นตัวแทนนายจ้างยื่นเอกสาร ต่ออายุ พาสปอร์ต พม่า ลาว กัมพูชา
         (โดยแรงงานไม่ต้อง เดินทางกลับประเทศ)
     7. บริการต่ออายุ วีซ่า พม่า ลาว กัมพูชา
     8. บริการเป็นตัวแทนนายจ้างยื่นเอกสาร ต่อวีซ่า สำหรับแรงงานที่อยู่ครบ 4 ปี และต้องการอยู่เพื่อทำ
         งานต่อในประเทศไทย
     9. บริการเป็นตัวแทนนายจ้างยื่นเอกสาร ต่อใบอนุญาตทำงาน และ เพิ่มท้องที่การทำงาน
    10.บริการ เป็นตัวแทนนายจ้างยื่นเอกสาร เปลี่ยนนายจ้าง
    11.บริการ เป็นตัวแทนนายจ้างยื่นเอกสารรายงานตัว 90 วัน
 
   
 
  บริการจากใจ  
  บริการรับฝากข้อมูล นายจ้าง และข้อมูล ของแรงงานต่างด้าว พร้อม บริการแจ้งเตือนนายจ้างก่อนเอกสารแรงงานจะหมดอายุ เพื่อป้องกันนายจ้างลืมต่ออายุ เอกสารแรงงาน
เช่น วีซ่า พาสปอร์ต ใบอนุญาตทำงาน (ประหยัดค่าปรับ) และหากนายจ้างทำเอกสารแรงงานสูญหาย
ก็สามารถมาคัดสำเนาจากบริษัทได้

 
     
 
   
 
     
     
บริษัทจัดหางานเอ็ม โอ เอส รีซอร์สแอนด์ เซอร์วิส จำกัด
M.O.S Recruitment Resource and Service Co.,Ltd

ลขที่ 55/6 ถนนเอเชีย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์ติดต่อ ของบริษัท  เบอร์โทร 074-210110 088-788 5158 081-599 0216
เบอร์แฟกซ์ 074 217695  Email -- info@mos-job.com

© Copyright 2013 www.mos-job.com  All Rights Reserved
Current Pageid = 4