Website Banner
                                                                
     
     
     
  บริการขึ้นทะเบียน
ต่ออายุ วีซ่า
รับเหมาแรงงาน
ต่างด้าว พม่า
ลาว กัมพูชา

 

   
     
 
 
   

   
     
     
     
     
     
 
           แบบฟอร์มและเอกสาร
 
 
 
   
 
 
แบบฟอร์ม พิสูจน์สัญชาติ พม่า

 
 
แบบฟอร์ม พิสูจน์สัญชาติ ลาว

 
 
แบบฟอร์มพิสูจน์สัญชาติ กัมพูชา

 
 
แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าของแรงงานที่อยู่ครบ 4 ปี

 
 
แบบฟอร์ม การต่อวีซ่า ของแรงงานที่อยู่ครบ 2 ปี

 
 
แบบฟอร์ม การรายงานตัวของแรงงานที่อยู่ครบ 90 วัน

 
 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจนายจ้าง

 
 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจลูกจ้าง

 
     
  เอกสารที่ใช้ประกอบในแต่ละบริการ
 
  1. หลักฐานที่นายจ้างต้องเตรียม ในการ พิสูจน์สัญชาติ ,ทำพาสปอร์ต,ขึ้นทะเบียน,ขอโควตา
    (ใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างด้าว),ต่อวีซ่า,ต่อใบอนุญาตทำงาน ขยายเขตพื้นที่การทำงาน
    เปลี่ยนนายจ้าง

   -   สำเนาทะเบียนบ้าน
   -   สำเนาบัตรประชาชน
   -   สำเนาโควตา
   -   กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคล ต้องใช้ หนังสือรับรองบริษัท พร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า
   -   หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง พร้อมประทับตราบริษัท

 
     
  หลักฐานที่แรงงาน (ลูกจ้าง) ต้องเตรียมในการ ยื่นพิสูจน์สัญชาติ และขึ้นทะเบียนทำพาสปอร์ต
   -   กรอกแบบฟอร์มพิสูจน์สัญชาติ ตามประวัติของตัวเอง
   -   รูปถ่าย 1.5 นิ้ว แต่งตัวเรียบร้อย ฉากหลังสีขาว 8 รูป
   -   เอกสารประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน  หรือ ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

 
     
  หลักฐานที่แรงงาน(ลูกจ้าง)ต้องเตรียมเพื่อยื่นทำวีซ่า ที่ครบ 2 ปี ครบ 4 ปี /ต่อ
   -   พาสปอร์ต(ฉบับจริง)
   -   ใบเสร็จที่จ่ายค่าต่อใบอนุญาตทำงาน ออกโดยสำนักงานจัดหางาน
   -   สำเนาหน้าใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
   -   รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป

 
     
  หลักฐานที่แรงงาน(ลูกจ้าง)ต้องเตรียมเพื่อยื่น ต่อใบอนุญาตทำงาน เปลียนนายจ้าง
   -   พาสปอร์ต(ฉบับจริง)
   -   ใบเสร็จที่จ่ายค่าต่อใบอนุญาตทำงาน ออกโดยสำนักงานจัดหางาน
       (ถ้ากรณีสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความ)
   -   สำเนาหน้าใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 
     
  หลักฐานที่แรงงาน(ลูกจ้าง)ต้องเตรียมเพื่อยื่น ต่ออายุ พาสปอร์ตพม่า
   -   พาสปอร์ต(ฉบับจริง)
   -   รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป

 
     
  หลักฐานที่แรงงาน(ลูกจ้าง)ต้องเตรียมเพื่อยื่น ต่ออายุ พาสปอร์ต ลาว
   -   รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ฉากหลังสีขาว ในเสื้อคอปก ใส่สูท รวมผมให้เรียบร้อย
   -   รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 4 รูป
   -   เอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
   -   เอกสารทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
   -   สูติบัตร (ถ้ามี)
   -   เบอร์โทรของคนที่บ้าน(ประเทศลาว) พ่อ แม่ หรือ ญาติ ที่ติดต่อได้

 
     
  2. เอกสารนายจ้างเพื่อยื่น ขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว ตามเงื่อนไข mou
   -   สำเนาทะเบียนบ้าน
   -   สำเนาบัตรประชาชน
   -   สำเนาโควตา
   -   กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคล ต้องใช้ หนังสือรับรองบริษัท พร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า
   -   หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง พร้อมประทับตราบริษัท
   -   รูปถ่าย บริษัท ถ่ายป้ายบริษัท สถานที่ทำงานลักษณะงาน  สถานที่ พัก ของแรงงาน
   -   บอกรายละเอียดสวัสดิการของบริษัท ที่แรงงานจะได้รับ เมื่อเข้ามาทำงานกับบริษัท
       เช่น ค่าแรงต่อวัน โบนัส เงินพิเศษ ฟรีค่าน้ำ ค่าไฟ ฟรีที่พัก เป็นต้น

 
 
   
 
     
     
บริษัทจัดหางานเอ็ม โอ เอส รีซอร์สแอนด์ เซอร์วิส จำกัด
M.O.S Recruitment Resource and Service Co.,Ltd

ลขที่ 55/6 ถนนเอเชีย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์ติดต่อ ของบริษัท  เบอร์โทร 074-210110 088-788 5158 081-599 0216
เบอร์แฟกซ์ 074 217695  Email -- info@mos-job.com

© Copyright 2013 www.mos-job.com  All Rights Reserved
Current Pageid = 6